kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Sơ vật lý giải quan hệ thân thiện hạ tầng và phong cách xây dựng thượng tằng theo gót thuyết Mácxít.
Một phần của loạt bài bác về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels

Công trình lý luận

Bạn đang xem: kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm

 • Các phiên bản thảo tài chính và triết học tập 1844
 • Tình cảnh giai cung cấp người công nhân Anh
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương quáng gà của Louis Bonaparte
 • Grundrisse
 • Tư bản
 • Phê phán cương lĩnh Gotha
 • Biện hội chứng của tự động nhiên
 • Nguồn gốc mái ấm gia đình, cơ chế tư hữu và căn nhà nước
 • Chủ nghĩa đế quốc, tiến trình tột nằm trong của căn nhà nghĩa tư bản
 • Làm gì?
 • Tích lũy tư bản
 • Bút ký triết học
 • Nhà nước và cơ hội mạng
 • Các đái luận về thuyết độ quý hiếm của Marx
 • Lịch sử và ý thức giai cấp
 • Bút ký nhập tù
 • Những người Jacobin đen
 • Về mâu thuẫn
 • Về thực hành
 • Cương lĩnh về triết học tập lịch sử
 • Biện hội chứng của khai sáng
 • Phê phán tài chính Liên Xô
 • Cuộc cách mệnh dài
 • Kẻ khốn nằm trong của Trái Đất
 • Đọc Tư bản
 • Tư phiên bản độc quyền
 • Xã hội thao diễn cảnh
 • Lý thuyết sư phạm phê phán
 • Ideology and Ideological State Apparatuses
 • Ways of Seeing
 • How Europe Underdeveloped Africa
 • Social Justice and the City
 • Women, Race and Class
 • Marxism and the Oppression of Women
 • Imagined Communities
 • Hegemony and Socialist Strategy
 • The Sublime Object of Ideology
 • Time, Labor and Social Domination
 • The Age of Extremes
 • The Origin of Capitalism
 • Empire
 • Late Victorian Holocausts
 • Change the World Without Taking Power
 • Caliban and the Witch
 • An Introduction to tát the Three Volumes of Karl Marx's Capital
 • Capitalist Realism
 • How to tát Blow Up a Pipeline
 • Capital in the Anthropocene

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Triết học tập tự động nhiên

Phê phán tài chính chủ yếu trị

 • Tư phiên bản (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Lao động trừu tượng và cụ thể
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía tỷ suất ROI giảm
 • Tư liệu sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư phiên bản căn nhà nghĩa
  • Xã hội căn nhà nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất độ quý hiếm thặng dư
 • Thời gian trá làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của sản phẩm hóa
 • Lao động thực hiện thuê

Xã hội học

 • Tha hóa
 • Cơ sở hạ tầng và phong cách xây dựng thượng tầng
 • Giai cung cấp tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Đấu giành giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Bái vật giáo sản phẩm hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Ý thức sai lầm
 • Bản hóa học con cái người
 • Ý thức hệ
 • Bần nằm trong hóa
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Rạn nứt trao thay đổi chất
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tài sản tư
 • Quan hệ sản xuất
 • Đồ vật hóa
 • Học thuyết về căn nhà nước
 • Giai cung cấp lao động

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy vẹn toàn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Thuyết hành trình lịch sử

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Nghiên cứu vớt văn hóa
 • Đạo đức học
 • Lý thuyết phim
 • Địa lý
 • Sử học
 • Phê phán văn học
 • Tôn giáo
 • Xã hội học
 • Triết học

Biến thể thông thường

Cấu trúc luận
 • Phân tích
 • Tự trị
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin
  • Tư tưởng Guevara
  • Tư tưởng Mao Trạch Đông
  • Tư tưởng Tito
  • Chủ nghĩa Trotsky
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Trường phái điều tiết
 • Thuyết toàn cầu loại ba
Hegel phái
 • Trường phái Budapest
 • Trường phái công cụ
 • Trường phái Frankfurt
 • Trường phái nhân bản
 • Neue Marx-Lektüre
 • Trường phái mở
 • Trường phái chủ yếu trị
 • Trường phái Praxis
Cả hai
 • Chính thống
 • Cổ điển
 • Da đen
 • Hậu Marxist
 • Leninist
 • Nữ quyền
 • Tân Marxist
 • Tây phương

Biến thể khác

 • Trường phái Marxist Áo
 • Cộng sản hóa
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Chủ nghĩa nằm trong sản Âu
 • Kinh tế học tập Marxian
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin–Mao
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Nkrumah
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Quốc tế Tình huống
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
 • Chủ nghĩa công nhân

Nhân vật

 • Marx
 • Engels
 • Morris
 • Lafargue
 • Kautsky
 • Plekhanov
 • Du Bois
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Bogdanov
 • Stalin
 • Trotsky
 • Grossman
 • Zinoviev
 • Bloch
 • Lukács
 • Korsch
 • Bukharin
 • Hồ Chí Minh
 • Serge
 • Gramsci
 • Galiev
 • Pashukanis
 • Bourdieu
 • Benjamin
 • Mao
 • Basu
 • Mariátegui
 • Horkheimer
 • Dutt
 • Brecht
 • Marcuse
 • Bordiga
 • Fromm
 • Lefebvre
 • James
 • Adorno
 • Padmore
 • Sartre
 • Deutscher
 • Beauvoir
 • Sombart
 • Nkrumah
 • Sweezy
 • Emmanuel
 • Hill
 • Bettelheim
 • Draper
 • Jones
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Hinton
 • Williams
 • Freire
 • Mandel
 • Sivanandan
 • Miliband
 • Cabral
 • Thompson
 • Bauman
 • Fanon
 • Kosik
 • Berger
 • Castro
 • Guevara
 • Heller
 • Guattari
 • Mészáros
 • O'Connor
 • Wallerstein
 • Mies
 • Tronti
 • Debord
 • Amin
 • Hall
 • Nairn
 • Parenti
 • Negri
 • Jameson
 • Dussel
 • Harvey
 • Laclau
 • Poulantzas
 • Vattimo
 • Badiou
 • Harnecker
 • Altvater
 • Anderson
 • Schmidt
 • Löwy
 • Vogel
 • Sison
 • Easthope
 • Rancière
 • Berman
 • Przeworski
 • Cohen
 • Therborn
 • Ahmad
 • Losurdo
 • Ture
 • Postone
 • Rodney
 • Spivak
 • Newton
 • Sakai
 • Wood
 • Federici
 • Wolff
 • Balibar
 • Eagleton
 • Hartsock
 • Rowbotham
 • Mouffe
 • Geras
 • Brenner
 • Davis
 • Cleaver
 • Bishop
 • Haraway
 • Panitch
 • Clarke
 • Jessop
 • Davis
 • Wright
 • Fraser
 • Holloway
 • Screpanti
 • Tamás
 • Hampton
 • Cano
 • Žižek
 • Berardi
 • Sankara
 • Hennessy
 • McDonnell
 • Douzinas
 • Roediger
 • Foster
 • West
 • Ghandy
 • Marcos
 • Heinrich
 • Prashad
 • Kelley
 • Dean
 • Linera
 • Fisher
 • Li
 • Coulthard
 • Malm
 • Seymour
 • Toscano
 • Bhattacharya
 • Moufawad-Paul
 • Srnicek
 • Lordon
 • Horvat
 • Hamza
 • Saito

Tạp chí

 • Antipode
 • Capital & Class
 • Capitalism Nature Socialism
 • Constellations
 • Critique: Journal of Socialist Theory
 • Historical Materialism
 • Mediations
 • Monthly Review
 • New Left Review
 • Race & Class
 • Rethinking Marxism
 • Science & Society
 • Socialism and Democracy
 • Socialist Register

Chủ đề liên quan

Xem thêm: quy đổi inch sang cm

 • Danh sách căn nhà lý luận nằm trong sản thế kỷ 21
 • Chủ nghĩa vô chủ yếu phủ
 • Hủy khử mang tính chất sáng sủa tạo
 • Lý thuyết xung đột
 • Lý thuyết phê phán
 • Phê phán căn nhà nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Chủ nghĩa công xã
 • Tất lăm le luận kinh tế
 • Tất lăm le luận lịch sử
 • Lịch sử căn nhà nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị cánh tả
 • Kinh tế học tập Marxian
  • Cánh miêu tả mới
  • Cánh miêu tả cũ
 • Chế chừng tự động quản ngại đô thị
 • Sinh thái học tập chủ yếu trị
 • Dân căn nhà triệt để
 • Dân căn nhà xã hội
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Chuyên chế
  • Dân chủ
  • Thị trường
  • Cải lương
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Dân căn nhà xô viết
 • Chủ nghĩa dân túy cánh tả
 • Giai cung cấp phổ quát
 • Chủ nghĩa Marx thông tục
  • Chủ nghĩa kinh tế
 • Hợp tác xã công nhân
 • Hội đồng công nhân
 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s

Cơ sở hạ tầngkiến trúc thượng tầng nhập thuyết giáo về hình hài kinh tế-xã hội là những nguyên tố mối liên hệ biện hội chứng cùng nhau theo gót quy tắc duy vật biện hội chứng của căn nhà nghĩa Mác-Lênin.

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng nhập căn nhà nghĩa duy vật lịch sử dân tộc, là tổ hợp những mối liên hệ phát triển tạo nên trở thành cơ cấu tổ chức tài chính của một xã hội chắc chắn. Thông thông thường, hạ tầng của một xã hội ở một tiến trình lịch sử dân tộc chắc chắn bao hàm tía loại mối liên hệ sản xuất: mối liên hệ phát triển cai trị, mối liên hệ phát triển tàn tích, mối liên hệ phát triển lộc mống (tương lai) - nhập cơ, mối liên hệ phát triển cai trị quy lăm le, phân phối những mối liên hệ phát triển còn sót lại.

Cần phân biệt thuật ngữ hạ tầng này với tư cơ hội là phạm trù triết học tập với thuật ngữ hạ tầng thường được sử dụng, này là hạ tầng vật hóa học, kiến trúc nhập cuộc sống như năng lượng điện, đàng, ngôi trường, trạm... bọn chúng hầu hết dùng là nền tảng cho những sinh hoạt phát triển, sale, sinh hoạt và nó đơn thuần là vật hóa học hữu hình.

Kiến trúc thượng tầng[sửa | sửa mã nguồn]

Kiến trúc thượng tằng hoặc Thượng tầng phong cách xây dựng là 1 trong những định nghĩa nhập căn nhà nghĩa duy vật lịch sử dân tộc của Marx và Ph.Ăng-ghen thể hiện dùng làm tế bào miêu tả toàn cỗ khối hệ thống kết cấu những hình hài ý thức xã hội cùng theo với những thiết chế chủ yếu trị-xã hội ứng, được tạo hình bên trên một hạ tầng chắc chắn. Theo cơ, phong cách xây dựng thượng tằng là toàn cỗ những ý kiến chủ yếu trị, pháp quyền, triết học tập, đạo đức nghề nghiệp, tôn giáo, thẩm mỹ và nghệ thuật... cùng theo với những thiết chế xã hội ứng như nước non, đảng phái, giáo hội, những đoàn thể xã hội...

Mỗi nguyên tố của phong cách xây dựng thượng tằng với điểm lưu ý riêng biệt, với quy luật hoạt động cải tiến và phát triển riêng biệt, tuy nhiên bọn chúng contact cùng nhau, hiệu quả hỗ tương cho nhau và đều tạo hình bên trên hạ tầng. Mỗi nguyên tố không giống nhau với mối liên hệ không giống nhau so với hạ tầng. Có những nguyên tố như chủ yếu trị, pháp lý với mối liên hệ thẳng với hạ tầng, còn những nguyên tố như triết học tập, tôn giáo, thẩm mỹ và nghệ thuật chỉ mối liên hệ con gián tiếp với nó. Theo căn nhà nghĩa Mác-Lênin thì nhập xã hội với giai cung cấp, phong cách xây dựng thượng tằng mang tính chất giai cung cấp, nhập cơ, nước non với tầm quan trọng quan trọng đặc biệt cần thiết. Nó tiêu biểu vượt trội mang lại cơ chế chủ yếu trị của một xã hội chắc chắn. Nhờ với nước non, giai cung cấp cai trị mới mẻ triển khai được sự cai trị của tớ về toàn bộ những mặt mũi của cuộc sống xã hội.

Quan hệ biện chứng[sửa | sửa mã nguồn]

Kiến trúc thượng tằng với quan hệ nghiêm ngặt với hạ tầng, ví dụ là: Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng nhập cơ.

Cơ sở hạ tầng quyết định[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở hạ tầng đưa ra quyết định nội dung và đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng, nội dung và đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng là sự việc phản ánh so với hạ tầng. Tương ứng với cùng 1 hạ tầng tiếp tục tạo ra đi ra một phong cách xây dựng thượng tằng thích hợp, có công dụng đảm bảo hạ tầng cơ.

Mọi thời đại lịch sử dân tộc, phát triển tài chính và cơ cấu tổ chức xã hội - cơ cấu tổ chức này thế tất nên vì thế phát triển tài chính nhưng mà đi ra, - cả nhị khuôn mẫu cơ tạo nên trở thành hạ tầng của lịch sử dân tộc chủ yếu trị và lịch sử dân tộc tư tưởng của từng thời đại
— Ph.Ăng-ghen[1]

Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng trước không còn thể hiện tại tại đoạn đặc thù của phong cách xây dựng thượng tằng là vì đặc thù của hạ tầng đưa ra quyết định. Trong xã hội với giai cung cấp, giai cung cấp này cai trị về tài chính thì cũng rung rinh vị thế cai trị về mặt mũi chủ yếu trị và cuộc sống niềm tin của xã hội.

Các xích míc nhập tài chính, xét cho tới nằm trong, đưa ra quyết định những xích míc nhập nghành nghề chủ yếu trị tư tưởng; cuộc đấu giành giai cung cấp về chủ yếu trị tư tưởng là biểu lộ những đối kháng nhập cuộc sống tài chính. Tất cả những nguyên tố của phong cách xây dựng thượng tằng như nước non, pháp quyền, triết học tập, tôn giáo... đều thẳng hoặc con gián tiếp tùy theo hạ tầng, vì thế hạ tầng đưa ra quyết định.

Xem thêm: lệnh gta vice city

Vai trò đưa ra quyết định của hạ tầng so với phong cách xây dựng thượng tằng còn thể hiện tại tại đoạn hạ tầng thay cho thay đổi thì sớm hoặc muộn, phong cách xây dựng thượng tằng cũng thay cho thay đổi theo gót.

Cơ sở tài chính thay cho thay đổi thì toàn cỗ khuôn mẫu phong cách xây dựng thượng tằng khổng lồ cũng trở thành hòn đảo lộn rất nhiều nhanh chóng chóng
— Karl Marx[2]

Cơ sở hạ tầng đưa ra quyết định sự chuyển đổi của phong cách xây dựng thượng tằng, những chuyển đổi nhập hạ tầng dẫn đến nhu yếu khách hàng quan tiền nên với sự chuyển đổi nhập phong cách xây dựng thượng tầng; bởi vậy sự chuyển đổi của phong cách xây dựng thượng tằng là sự việc phản ánh so với sự chuyển đổi của hạ tầng. Tính hóa học dựa vào của phong cách xây dựng thượng tằng nhập hạ tầng với vẹn toàn nhân kể từ tầm quan trọng đưa ra quyết định của tài chính so với toàn cỗ những nghành nghề sinh hoạt của xã hội.

Sự hiệu quả trở lại[sửa | sửa mã nguồn]

Tất cả những nguyên tố của phong cách xây dựng thượng tằng đều hiệu quả cho tới hạ tầng, tuy vậy, từng nguyên tố với tầm quan trọng rất khác nhau. Tuy hạ tầng đưa ra quyết định phong cách xây dựng thượng tằng, phong cách xây dựng thượng tằng phù phù hợp với hạ tầng, tuy nhiên cơ ko nên là sự việc thích hợp một cơ hội giản đơn, công cụ. Toàn cỗ phong cách xây dựng thượng tằng, cũng tựa như những nguyên tố cấu trở thành nó đều phải sở hữu tính song lập kha khá nhập quy trình hoạt động cải tiến và phát triển và hiệu quả một cơ hội mạnh mẽ và uy lực so với hạ tầng. Sự hiệu quả của phong cách xây dựng thượng tằng so với hạ tầng ra mắt theo gót nhị chiều:

 • Nếu phong cách xây dựng thượng tằng hiệu quả nằm trong chiều với hạ tầng thì xúc tiến hạ tầng cải tiến và phát triển.
 • Nếu phong cách xây dựng thượng tằng hiệu quả ngược hướng với hạ tầng thì trì trệ hoặc huỷ khử hạ tầng sinh đi ra nó.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Công trình hạ tầng xã hội

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giáo trình Triết học tập Mác - Lê nin, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Nội Thủ Đô, năm 2006
 • Giáo trình Triết học tập Mác – Lê nin, Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lênin, Tư tưởng Xì Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Nội Thủ Đô, năm 2004
 • Nhập môn Marx, Rius (Eduardo del Rio), người dịch: Nguyễn Hà, hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn, Nhà xuất phiên bản Trẻ, Thành phố Xì Gòn, năm 2006
 • Một số yếu tố Triết học tập Mác – Lênin: Lý luận và thực tiễn (tái phiên bản với vấp ngã sung), Lê Doãn Tá, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Nội Thủ Đô, năm 2003
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Xì Gòn, Hà Nội Thủ Đô, năm 1994 (xuất phiên bản chuyến loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập III), Học viện chủ yếu trị Quốc gia Xì Gòn, Hà Nội Thủ Đô, năm 1994 (xuất phiên bản chuyến loại ba)
 • Triết học tập Mác – Lênin (tập II), Vụ Công tác Chính trị - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Nội Thủ Đô, năm 1996
 • Chính trị, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Nội Thủ Đô, năm 2004 (tái phiên bản với bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn luyện, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc, Hà Nội Thủ Đô, năm 1995, luyện 21, trang 11
 2. ^ C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn luyện, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc, Hà Nội Thủ Đô, năm 1993, luyện 13, trang 15

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cơ cấu hạ tầng bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam
 • Kiến trúc thượng tằng và hạ tầng bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam