thời tiết yên bái 3 ngày tới

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 35°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 9°B

Bạn đang xem: thời tiết yên bái 3 ngày tới

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 290°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 35°C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

Hướng gió: 341°BTB

Tốc phỏng gió: 11km/h

Độ ẩm: 59%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 300°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 36°C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 9°B

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 59%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 285°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 35°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 19°BĐB

Tốc phỏng gió: 9km/h

Độ ẩm: 61%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Mưa rào nhập đêm tối. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 294°TTB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 80%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Phần nào là với mây. Cao 34°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi.

Hướng gió: 18°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 65%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió TTB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 290°TTB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 83%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào nhập buổi sớm. Cao 34°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 27°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 67%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 26°BĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 70%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió TB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 320°TB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: viết công thức tính áp suất chất lỏng

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 35°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 40°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 39°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 71%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 56°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 33°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 52°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 33°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 10

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 50°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 25°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 42°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 74%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 39°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 32°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 40°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 73%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất cay nghiệt trọng


Ban đêm

Giông bão. Thấp 24°C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 34°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Xem thêm: nước bỉ

Độ ẩm: 88%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp