TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 93, Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 02923 817 548 - Fax: 02933 820 754, Email: ttngoaingu-tinhoc.cantho@moet.edu.vn